U bent hier

En nu aan de slag!

dinsdag 31 mei 2016

Na een lange campagne hebben de werknemers hun vertegenwoordigers gekozen voor de verschillende overlegorganen. Het echte werk van de delegees kan nu beginnen. De eerste vergadering van de OR of het CPBW moet plaatsvinden binnen 45 dagen na de verkiezingen, dus tussen 23 juni en 6 juli.

Het is de taak van de werkgever om uitnodigingen te versturen voor de vergadering van het OR of het CPBW. De eerste vergadering dient om contact te leggen met de delegees van andere vakbonden en met de vertegenwoordigers van de werkgever. Het is belangrijk dat je op dat moment verneemt wie de bedrijfsleider zal vervangen als hij afwezig is. Als er een plaatsvervanger wordt voorgesteld die niet de bevoegdheid heeft om verbintenissen aan te gaan in naam van de onderneming, moet die geweigerd worden.

Tijdens de eerste vergadering moet ook de werkmethode van het overlegorgaan voor de volgende vier jaar worden afgesproken.

Eerste vergadering van de Ondernemingsraad

De wetgeving schrijft geen welbepaalde agenda voor de eerste vergadering van de OR voor, maar het is wel belangrijk dat een aantal praktische zaken meteen worden afgesproken.

• De OR moet een huishoudelijk reglement hebben dat vastlegt hoe hij in het bedrijf functioneert.

• De secretaris van de OR moet worden aangesteld.

• Er moet bepaald worden op welke datum de OR de basisinformatie –concurrentiepositie, productiviteit…- van het bedrijf zal onderzoeken.

• De datums van de maandelijkse bijeenkomsten van de OR moeten ook vastgelegd worden.

Eerste vergadering van het CPBW

Ook voor het CPBW zijn er geen precieze wettelijke bepalingen over het verloop van de eerste vergadering. Maar ook hier moeten een aantal punten geregeld worden.

• Het huishoudelijk reglement moet nagetrokken en zo nodig bijgestuurd worden.

• Er moet een beperkte afvaardiging worden opgericht, die in geval van nood meteen ter plaatse kan gaan.

• Er wordt een vertegenwoordiger van de werknemers aangewezen die aanwezig zal zijn bij een controlebezoek van een inspecteur van de directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

• Belangrijk is ook dat de preventieadviseur aanwezig moet zijn op alle vergaderingen van het CPBW.

Wil je nog meer info: download hier de brochure ‘Het ABC van het CPBW’ en ‘Het ABC van de OR’ 

Aarzel ook niet om je lokale afdeling te contacteren, zij staan altijd voor je klaar.